timetable (1)

Освітня програма ``Медицина``

 

 

timetable (1)

Навчальний план

 

 

timetable (1)

Структурно-логічна схема

 

 

timetable (1)

Освітня діаграма

 

 

online-learning

Освітня програма ''Медицина''

Кожен випускник навчальної програми «Медицина» Харківського інституту медицини та біомедичних наук покликаний бути агентом змін у суспільстві. Студенти повинні вміти працювати в команді та розробляти, реалізовувати та поширювати проекти, що впливають на стан здоров’я людини та населення під час освоєння програми з метою їх імплементації після закінчення навчання.
Після закінчення освітньо-професійної програми випускники повинні мати можливість виконувати організаційні, діагностичні, медичні та дослідницькі функції у закладах охорони здоров’я відповідно до національних та міжнародних стандартів.

Освітня програма ''Стоматологія''

Спеціальність 221 Стоматологія, Галузь знань 22 Охорона здоров'я, мультидисциплінарна.

Об'єктами діяльності є: збереження здоров'я, зокрема стоматологічного, профілактика, діагностика та лікування стоматологічних захворювань людини.

Цілі навчання: підготовка фахівця, здатного розв'язувати складні задачі та проблеми у сфері стоматології та охорони здоров'я або у процесі навчання, що характеризуються невизначеністю умов та вимог, виконувати професійну діяльність лікаря-стоматолога.

Теоретичний зміст предметної області: знання гуманітарних, фундаментальних (природничі та суспільні) та клінічних наук з питань охорони здоров'я населення, профілактики, діагностики та лікування стоматологічних захворювань людини на індивідуальному, родинному та популяційному рівні, необхідні для здійснення професійної діяльності лікаря-стоматолога. Формування здатності застосовувати набуті знання, уміння, навички та розуміння з гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих компонент освітньої програми для вирішення типових задач діяльності лікаря-стоматолога в галузі охорони здоров'я на відповідній посаді, сфера застосування яких передбачена визначеними переліками синдромів та симптомів захворювань, стоматологічних захворювань, фізіологічних станів та соматичних захворювань, невідкладних станів, лабораторних та інструментальних досліджень, медичних та стоматологічних маніпуляцій. Теоретичний зміст предметної області складають навчальні нормативні та вибіркові компоненти освітньої програми циклів загальної та професійної підготовки.

Методи, методики, технології та інструменти: анамнестичні, клінічні, лабораторні, рентгенологічні та функціональні методи діагностики згідно з протоколами надання медичної допомоги; технології діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань, управління та організації роботи в галузі охорони здоров'я. Випускник повинен володіти професійними знаннями та вміти здійснювати діагностичний процес, визначати провідні симптоми та синдроми, визначати попередній діагноз, проводити диференційну діагностику, під контролем лікаря-керівника формулювати остаточний клінічний діагноз стоматологічних захворювань, знати принципи лікування та профілактики стоматологічних захворювань, проводити лікування основних стоматологічних захворювань шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами.

Інструменти та обладнання: здобувач вищої освіти за ступенем Магістр за спеціальністю 221 Стоматологія повинен використовувати сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, предмети та прилади для проведення фахової діяльності.

online-learning
online-learning

Освітня програма ''Фармація''

Освітня програма має за мету забезпечити академічну освіту з фундаментальних і прикладних наук та професійну підготовку шляхом набуття загальних та спеціальних компетентностей для здійснення професійної діяльності на відповідній посаді, включаючи здійснення фармацевтичної допомоги, гарантування безпечного та раціонального застосування лікарських засобів, моніторинг ефективності фармакотерапії та /або побічної дії, готовність нести (або розділити) відповідальність за результати фармакотерапії, етапи виготовлення ліків, їх зберігання, контроль якості, доставку, дистрибуцію, просування, регулювання, забезпечення лікарськими засобами та іншими товарами аптечного асортименту з урахуванням сучасних міжнародних тенденцій, надання фармацевтичної опіки на засадах фармацевтичної етики та деонтології.

Освітня програма ''Педагогіка вищої школи''

Спеціальність 011 Освіта, педагогічні науки, Галузь знань 01 Освіта / педагогіка
Об’єкт вивчення: системи освіти; освітні процеси у формальній, неформальній, інформальній освіті; узагальнений соціально-педагогічний досвід, висвітлений у педагогічних теоріях, концепціях, контекстних практиках.
Предмет вивчення: філософські, загальнонаукові, педагогічні, психологічні засади вищої освіти; актуальні проблеми технологізації освітнього процесу, інноваційної діяльності педагога; сучасні підходи до організації науково-педагогічного пошуку.
Теоретичний зміст предметної області: теорії, концепції освітніх, педагогічних наук; принципи їх використання; педагогічна інноватика.
Цілі навчання: підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних:
- розуміти зміст нормативних документів у галузі освіти, інструктивних матеріалів у сфері експертизи, ліцензування й акредитації освітньої діяльності;
- проєктувати, планувати, організовувати, аналізувати, давати оцінку якості освітнього процесу в закладах формальної і неформальної освіти;
- професійно застосовувати на практиці інноваційні форми, методи, прийоми, технології навчання;
- вирішувати актуальні проблеми педагогічної науки та освітньої практики в професійній та науково-дослідній діяльності.
Методи, методики та технології: теоретичні та емпіричні методи науково-педагогічного дослідження; інноваційні технології підготовки фахівців із вищою освітою; комунікативні прийоми науково-педагогічної взаємодії, інформаційно-комунікативні технології.
Інструменти та обладнання: телекомунікаційні засоби, засоби дистанційного та інтерактивного навчання, глобальні та локальні мережі.
online-learning

 

 

ПЕРЕГЛЯД, МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Рішення про розгляд Програми навчання приймається програмною комісією та затверджується вченою радою у разі необхідності, але не рідше одного разу на повний курс навчання за програмою навчання на основі аналізу та оцінки результатів моніторингу. Перегляд Програми навчання може призвести до рішення щодо оновлення Програми навчання або її закриття. Обов’язковий огляд та модернізація ОП проводиться у разі:

 • затвердження стандартів вищої освіти за фахом;
 • внесення змін до стандартів вищої освіти за фахом;
 • впровадження нових форм навчання.

Ініціаторами рецензування Програми навчання можуть бути:

 • Вчена рада та Адміністрація;
 • Програмна комісія;
 • директора науково-методичного центру;
 • методична рада;
 • внутрішня комісія з контролю якості.

Основними показниками перегляду навчальної програми є:

 • результати оцінки змісту навчальної програми в контексті останніх досліджень;
 • врахування потреб суспільства;
 • результати оцінювання навчального навантаження студентів, їх досягнень та виконання навчальної програми;
 • результати очікувань, потреб та задоволеності студентів щодо навчальної програми;
 • результати очікувань, потреб та задоволення зацікавлених сторін щодо Освітньої Програми;
 • результати оцінки навчального середовища та служб освітньої підтримки, а також їх відповідність цілям програми;
 • підвищення рівня компетенцій учнів;
 • збільшення кількості програм мобільності;
 • наявність програм «безперервної освіти», розроблених у співпраці з роботодавцями;
 • наявність сертифікованих програм додаткової освіти.

Програма навчання може щорічно оновлюватися в частині структурних компонентів Програми навчання, зокрема, змістових конспектів навчальних компонентів, програм канцелярії, зміни навчального навантаження, методики навчання тощо.

Освітня програма  поновлюється шляхом затвердження відповідних змін до початку нового навчального року.

Якщо для досягнення місії Інституту та певних результатів навчання за програмою необхідно переглянути навчальну програму, її освітні компоненти, суму кредитів ECTS тощо, тоді Програма навчання підлягає модернізації.

Закриття освітньої програми здійснюється за таких обставин:

 • за ініціативою Адміністрації та/або Вченої ради Інституту;
  за ініціативою дирекції інституту (за бажанням приймальної комісії), у разі відсутності абітурієнтів за цією програмою навчання протягом 2 років;
 • за ініціативою адміністрації та/або Вченої ради Інституту на вимогу програмної комісії або внутрішньої комісії з забезпечення якості,
 • У разі докорінної модернізації (переформатування) Програми навчання, зокрема шляхом об’єднання або відокремлення існуючого ІП в Інституті, модернізована Програма навчання формується та затверджується як нова, а для тих освітніх програм, які реалізовувалися до модернізації. (переформатування), закінчується прийом нових студентів. Після завершення підготовки здобувачів вищої освіти на останньому році (року навчання)

Навчальна програма вилучається з переліку навчальних програм, що реалізуються в Інституті.
Рішення про закриття Навчальної програми приймається Вченою радою Інституту.