timetable (1)

Освітня програма ``Медицина``

 

 

timetable (1)

Навчальний план

 

 

timetable (1)

Структурно-логічна схема

 

 

timetable (1)

Освітня діаграма

 

 

online-learning

Освітня програма ``Медицина``

Кожен випускник навчальної програми «Медицина» Харківського інституту медицини та біомедичних наук покликаний бути агентом змін у суспільстві. Студенти повинні вміти працювати в команді та розробляти, реалізовувати та поширювати проекти, що впливають на стан здоров’я людини та населення під час освоєння програми з метою їх імплементації після закінчення навчання.
Після закінчення освітньо-професійної програми випускники повинні мати можливість виконувати організаційні, діагностичні, медичні та дослідницькі функції у закладах охорони здоров’я відповідно до національних та міжнародних стандартів.

 

 

ПЕРЕГЛЯД, МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ЗАКРИТТЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Рішення про розгляд Програми навчання приймається програмною комісією та затверджується вченою радою у разі необхідності, але не рідше одного разу на повний курс навчання за програмою навчання на основі аналізу та оцінки результатів моніторингу. Перегляд Програми навчання може призвести до рішення щодо оновлення Програми навчання або її закриття. Обов’язковий огляд та модернізація ОП проводиться у разі:

 • затвердження стандартів вищої освіти за фахом;
 • внесення змін до стандартів вищої освіти за фахом;
 • впровадження нових форм навчання.

Ініціаторами рецензування Програми навчання можуть бути:

 • Вчена рада та Адміністрація;
 • Програмна комісія;
 • директора науково-методичного центру;
 • методична рада;
 • внутрішня комісія з контролю якості.

Основними показниками перегляду навчальної програми є:

 • результати оцінки змісту навчальної програми в контексті останніх досліджень;
 • врахування потреб суспільства;
 • результати оцінювання навчального навантаження студентів, їх досягнень та виконання навчальної програми;
 • результати очікувань, потреб та задоволеності студентів щодо навчальної програми;
 • результати очікувань, потреб та задоволення зацікавлених сторін щодо Освітньої Програми;
 • результати оцінки навчального середовища та служб освітньої підтримки, а також їх відповідність цілям програми;
 • підвищення рівня компетенцій учнів;
 • збільшення кількості програм мобільності;
 • наявність програм «безперервної освіти», розроблених у співпраці з роботодавцями;
 • наявність сертифікованих програм додаткової освіти.

Програма навчання може щорічно оновлюватися в частині структурних компонентів Програми навчання, зокрема, змістових конспектів навчальних компонентів, програм канцелярії, зміни навчального навантаження, методики навчання тощо.

Освітня програма  поновлюється шляхом затвердження відповідних змін до початку нового навчального року.

Якщо для досягнення місії Інституту та певних результатів навчання за програмою необхідно переглянути навчальну програму, її освітні компоненти, суму кредитів ECTS тощо, тоді Програма навчання підлягає модернізації.

Закриття освітньої програми здійснюється за таких обставин:

 • за ініціативою Адміністрації та/або Вченої ради Інституту;
  за ініціативою дирекції інституту (за бажанням приймальної комісії), у разі відсутності абітурієнтів за цією програмою навчання протягом 2 років;
 • за ініціативою адміністрації та/або Вченої ради Інституту на вимогу програмної комісії або внутрішньої комісії з забезпечення якості,
 • У разі докорінної модернізації (переформатування) Програми навчання, зокрема шляхом об’єднання або відокремлення існуючого ІП в Інституті, модернізована Програма навчання формується та затверджується як нова, а для тих освітніх програм, які реалізовувалися до модернізації. (переформатування), закінчується прийом нових студентів. Після завершення підготовки здобувачів вищої освіти на останньому році (року навчання)

Навчальна програма вилучається з переліку навчальних програм, що реалізуються в Інституті.
Рішення про закриття Навчальної програми приймається Вченою радою Інституту.