ХІМБН_укр_колір

Харківський інститут медицини та біомедичних наук (ХІМБН) – один з найпотужніших приватних закладів вищої освіти, оснащений сучасним обладнанням та інноваційними технологіями.
Заснований у 2018 році Інститут має четвертий рівень акредитації та забезпечує підготовку фахівців  у галузі  знань 22 “Охорона здоровʼя” за спеціальностями 221 “Стоматологія”, 222 “Медицина” та 226 “Фармація, промислова фармація” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти та за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”, у тому числі з можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства.
Інститут, як заклад вищої медичної освіти європейського типу, тісно співпрацює з провідними клінічними базами практик як в України, так і за кордоном, має у штаті науково-педагогічний склад вищої кваліфікації, якісну матеріально-технічну та лабораторно-практичну базу.
Інтеграція у міжнародний простір забезпечується безпосередньою участю вчених ХІМБН у конференціях, симпозіумах, конгресах, а також проводенням тренінгів та майстер-класів, публікацією наукових статтей та досліджень. 

value

Мета та візія

history-book

Принципи

team

Стандарти

books

Клінічні бази

IMG_3708

Мета та візія:

Основна мета:
Здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти відповідно до тенденцій розвитку медичної галузі, використовуючи індивідуальний підхід, потужну матеріально-технічну базу та сучасні освітні технології. Забезпечувати високу якість медичної освіти, яка відповідає рівню кращих зарубіжних медичних закладів освіти. Створювати для здобувачів вищої освіти умов для саморозвитку і самореалізації, що є запорукою формування високоосвічених, вільних, демократичних і свідомих людей.

Візія:
ХІМБН - провідний заклад вищої освіти, лідер в медичній сфері, науковій діяльності, кращий в підготовці висококваліфікованих конкурентоспроможних в Україні та за її межами фахівців-професіоналів в галузі охорони здоров’я, відомий своєю інноваційною освітою, науковими досягненнями та внеском у покращення здоров'я населення.

Освітня діяльність ХІМБН реалізується з дотриманням наступних принципів

- Висока якість освіти, що забезпечує конкурентоспроможність в медичній галузі.
- Вдала комбінація процесу навчання, лікувальної та науково-дослідної роботи.
- Узгодженість освітньо-професійної програми із міжнародними класифікаціями та стандартами вищої медичної освіти.
- Партнерський взаємозв’язок із українськими та закордонними освітніми, науковими закладами та установами.
- Безперешкодний доступ до книжкового фонду наукової, навчально-методичної та інформаційної літератури.
- Рівність умов для кожного здобувача вищої освіти щодо його всебічного розвитку та реалізації його здібностей.
IMG_3729

Цінності ХІМБМ:

Людина – особистість. Її честь та гідність є однією з найважливіших суспільних цінностей і ХІМБН будує свою діяльність спираючись на неї. ХІМБН формує середовище поваги до особистості кожного, людської гідності, прагне створювати умови для розвитку та реалізації професійності, компетентності та творчості.

Гуманізм. ХІМБН підтримує гуманістичну позицію, пропагує повагу та підтримку, визнає та захищає права і свободи людини, створює атмосферу доброзичливості та співпраці між керівництвом, викладачами та здобувачами освіти в своїй діяльності.

Професійність. Діяльність ХІМБН ґрунтується на професійності викладачів на всіх рівнях, формуванні команди компетентних фахівців різного профілю та рівня для реалізації мети Інституту. ХІМБН підтримує професіоналізм та інноваційність тож створює умови для їх розвитку.

Етика. У всіх сферах діяльності ХІМБН дотримується норм суспільної етики та моралі. Підготовка майбутніх фахівців та професійна діяльність співробітників Інституту ґрунтується на засадах медичної та корпоративної етики.

Служіння суспільству. Здоров’я населення є однією з найбільших цінностей для суспільства. Здійснюючи підготовку фахівців для сфери охорони здоров’я ХІМБН докладає всіх зусиль до формування здорової держави, культивуючи соціальну відповідальність та прагнення допомагати людям.

Якість. В своїй діяльності ХІМБН прагне до постійного вдосконалення якості складових освітньої діяльності та роботи Інституту. 

Лідерство. ХІМБН є одним з лідерів в підготовці кваліфікованих кадрів для охорони здоров’я нашої держави та зарубіжжя, тому формує лідерські якості у здобувачів освіти та підвищує їх конкурентоспроможність. 

Доброчесність. ХІМБН визнає доброчесність як одну з найважливіших умов для успіху Інституту, відповідно сприяє академічній доброчесності на всіх рівнях та в усіх сферах діяльності та професійного життя, не допускаючи її порушення.

Рівність та різноманітність. ХІМБН приймає різноманітність за різними ознаками (раса, національність, релігія, мова, гендер, культура та традиції, матеріальний добробут, психосоціальні особливості тощо) та створює рівні умови для всіх та кожного, забезпечує інклюзію, поважає свободу кожного, розуміючи її межі, підтримує об’єднання та співпрацю задля допомоги людям та розвитку суспільства.

Міждисциплінарність: Створення умов для співпраці між різними галузями медицини та суміжними науками.

Інновації та дослідження: Підтримка та розвиток передових медичних досліджень та інноваційних методів лікування.

Глобальна взаємодія: Розширення міжнародного співробітництва та участь у глобальних ініціативах у галузі охорони здоров’я.

Освіта за Європейськими стандартами

Харківський інститут медицини та біомедичних наук є закладом вищої освіти, який має міжнародну акредитацію освітньої програми ''Медицина'' (AHPGS, Німеччина).
Всі освітні програми Інститута розроблені у відповідності до стандартів вищої освіти України.
Інтеграція в Європейський освітній простір є одним із пріоритетних напрямів діяльності Харківського інституту медицини та біомедичних наук, яка реалізується в рамках єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої освіти.

Клінічні бази

Важливим аспектом функціонування медичного закладу освіти є наявність клінічних баз практики, де студенти вивчають клінічні дисципліни. Навчальні та клінічні бази кафедр інституту розташовані на власних та орендованих площах клінічних баз міста та науково-дослідних інститутів, а саме:

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ДОКТОР АЛЕКС''

61057, м. Харків, вул. Воробйова, 4

2. ДЕРЖАВНА УСТАНОВА ''ІНСТИТУТ МЕДИЧНОЇ РАДІОЛОГІЇ ТА ОНКОЛОГІЇ ІМ. С. П. ГРИГОРЬЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ''

61024, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 82

3. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ''ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ''

61058, м. Харків, просп. Незалежності, 13

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ХАРКІВСЬКИЙ ОБЛАСНІЙ ЦЕНТР ЗАГОТІВЛІ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛАЗМИ ''ХАРКІВ-ПЛАЗМА''

61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271

5. КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІСЬКА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА № 1 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

61057, м. Харків, вул. Григорія Сковороди, 11/13

6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ФОРТУНА''

61013, м. Харків, вул. Шевченка, 133

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ПСЛ''

61013, м. Харків, просп. Героїв Харкова, 41

8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ФК МАГНОЛІЯ''

61000, м. Харків, вул. Балакірєва, 17-А

61000, м. Харків, вул. Альошина, 37

9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ''ЛЕДА''

61082, м. Харків, вул. Валентинівська, 18-Д

10. СТОМАТОЛОГІЯ ''ЗЕВС''

61010, м. Харків, Гімназійна набережна, 26

Інститут активно працює над розширенням кола своїх партнерів та обов’язково забезпечуватиме своїх здобувачів гідними умовами практичного навчання.

КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХІМБН

Ліцензований обсяг за Освітьною програмою ”Медицина” складає 300 осіб на рік.

Ліцензований обсяг за Освітьною програмою “Стоматологія” складає 100 осіб на рік.

Ліцензований обсяг за Освітьною програмою “Фармація” складає 100 осіб на рік.

Ліцензований обсяг за Освітьною програмою “Педагогіка вищої школи” складає 50 осіб на рік.

Актуальний контингент ХІМБН.

Освітня програма ”Медицина”

Кількість здобувачів, осіб
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс
36 33 44 34 40 40