Харківський інститут медицини та біомедичних наук очолює Президент. Структуру Інституту затверджує Президент. Статус і функції структурних підрозділів Інституту визначаються положеннями про них, які затверджує Вчена рада. В Інституті можуть створюватись такі структурні підрозділи як: наукові, навчально-наукові, науково-дослідні, науково-виробничі та проектні інститути, навчально-науково-виробничі центри, відділи аспірантури і докторантури, клінічні бази закладів медичної освіти, інститутські клініки та лікарні, підготовче відділення, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, центри студентського спорту, інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством. Інститут з дотриманням законодавства може створювати філії, як відокремлені структурні підрозділи, з метою задоволення потреб регіонального ринку праці у відповідних фахівцях та наближення місця навчання здобувачів вищої освіти до їх місця проживання.

ЗАСНОВНИКИ І СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Інформація про Засновників Інституту, розмір його статутного капіталу, розміру частки кожного із Засновників у статутному капіталі Інституту міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також внутрішніх документах Інституту.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ІНСТИТУТУ
Органами управління Інституту є:
Загальні збори засновників – вищий орган управління Інститутом.
Наглядова рада – колегіальний орган, що здійснює захист інтересів Засновника шляхом нагляду за діяльністю Інституту, в т.ч. додержанням мети його створення.
Президент – одноосібний виконавчо-наглядовий орган (посадова особа).
Вчена рада – колегіальний орган управління, що діє для погодженого вирішення важливих питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної i кадрової політики Інституту.
Робочі органи (президіум, приймальна комісія, тощо).

РОБОЧІ ТА ДОРАДЧІ ОРГАНИ
Для вирішення поточних питань діяльності Інституту за рішенням Президента утворюються робочі органи –приймальна комісія, тощо.
Ректорат – робочий орган, який утворюється для вирішення поточних питань діяльності Інституту. До складу ректорату, який затверджує Президент, входять: Президент, віце-президенти (заступники Президента), декани факультетів, учений секретар Інституту, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів, відповідальний секретар приймальної комісії та інші особи.
Приймальна комісія – робочий орган, який утворюється для організації прийому вступників. Склад приймальної комісії затверджується Президентом Інституту, який є головою приймальної комісії. Строк повноважень приймальної комісії становить один календарний рік.
За рішенням Президента або Вченої ради в Інституті можуть створюватись інші робочі органи.
Робочі органи Інституту діють на підставі законодавства, цього Статуту, інших внутрішніх документів Інституту, у т.ч. положень про них, що затверджуються Президентом або Вченою радою.
З метою вироблення пропозицій щодо вирішення окремих питань діяльності Інституту органи управління Інститутом можуть утворювати дорадчі органи. Працівники Інституту беруть участь в роботі дорадчих органів в межах виконання їх посадових обов’язків або на громадських засадах. Орган управління Інститутом, який прийняв рішення про утворення відповідного дорадчого органу, визначає його склад і затверджує положення про нього.

ГРОМАДСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ. НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
Громадське самоврядування в Інституті – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в Інституті, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні Інститутом у межах повноважень, визначених законом, цим Статутом та іншими внутрішніми документами Інституту.
Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Інституту є загальні збори (конференція) трудового колективу, включаючи виборних представників з числа осіб, які навчаються в Інституті.
Порядок скликання і прийняття рішень загальних зборів (конференції) трудового колективу Інституту визначається цим Статутом і положенням про загальні збори (конференцію) трудового колективу Інституту, яке затверджується Вченою радою Інституту.
Загальні збори (конференція) трудового колективу Інституту скликається за ініціативи Президента або Вченої ради Інституту, а також не менше третини працівників Інституту.
На загальних зборах (конференції) трудового колективу Інституту повинні бути представлені всі категорії учасників освітнього процесу Інституту. При цьому, не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів) виборного органу повинні становити наукові, педагогічні та науково-педагогічні працівники, які працюють в Інституті на постійній основі, і не менш як 15 відсотків – виборні представники з числа здобувачів вищої, які обираються здобувачами вищої освіти шляхом прямих таємних виборів.
Загальні збори (конференція) трудового колективу Інституту:
обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;
затверджують правила внутрішнього трудового розпорядку Інституту і колективний договір.
Рішення Загальних зборів (конференції) трудового колективу Інституту вводяться в дію наказами Президента.
В Інституті та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Інституту. Студентське самоврядування – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні Інститутом.
Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Інституту. Усі студенти, які навчаються в Інституті, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування.
Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формулюванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Статутом та положенням про студентське самоврядування Інституту, що затверджує загальні збори (конференція) студентів.
Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентський ректорат, студентські деканати, студентські ради тощо).
Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, факультету, відділення, гуртожитку, Інституту в цілому.
Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік. Студенти, обрані до складу органів студентського самоврядування, можуть бути усунені із своїх посад за результатами загального таємного голосування студентів. Для ініціювання такого голосування потрібно зібрати підписи не менш як 10 відсотків студентів Інституту.
З припиненням особою навчання в Інституті припиняється її участь в органі студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування:
1) беруть участь в управлінні Інститутом у порядку, встановленому Статутом та іншими внутрішніми документами Інституту;
2) беруть участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;
3) проводять організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;
4) беруть участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;
5) захищають права та інтереси осіб, які навчаються в Інституті;
6) делегують своїх представників до дорадчих органів;
7) беруть участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання осіб, які навчаються в Інституті;
8) вносять пропозиції щодо розвитку матеріальної бази Інституту, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів.
Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів, які:
1) ухвалюють положення про студентське самоврядування Інституту, визначають структуру, повноваження та порядок проведення прямих таємних виборів представницьких та виконавчих органів студентського самоврядування;
2) заслуховують звіти представницьких, виконавчих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають їм відповідну оцінку;
3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах;
4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни та доповнення, заслуховують звіт про його виконання;
5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування.
Адміністрація закладу вищої освіти не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування.
Рішення Загальних зборів (конференції) студентів уводяться в дію наказами Президента.
В Інституті та його структурних підрозділах можуть діяти наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського самоврядування. У своїй діяльності наукові товариства керуються законодавством, Статутом Інституту та положенням про наукові товариства, яке затверджує Президент Інституту.
Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Інституті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.
У роботі наукового товариства молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють в Інституті.
Наукові товариства Інституту:
1) приймають акти, що регламентують їх організацію та діяльність;
2) проводять організаційні, наукові та освітні заходи;
3) популяризують наукову діяльність серед студентської молоді, сприяють залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
4) представляють інтереси студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених перед керівництвом Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
5) сприяють підвищенню якості наукових досліджень;
6) сприяють обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками;
7) сприяють розвитку міжвузівського та міжнародного співробітництва;
8) взаємодіють з Національною академією наук України, Національною академією медичних наук України, іншими національними галузевими академіями наук, науковими та науково-дослідними установами;
9) виконують інші функції, передбачені положеннями про наукові товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених і законодавством.
Віце-Президент Інституту сприяє створенню належних умов для діяльності органів студентського самоврядування та наукових товариств Інституту шляхом надання приміщення, меблів, оргтехніки, забезпечення телефонним зв’язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відведення місць для встановлення інформаційних стендів, тощо.

Бюджет закладу освіти. Кошторис закладу освіти на поточний рік та всі зміни до нього. Звіт про використання та надходження коштів. Інформація про проведення тендерних процедур.

Фінансування Інституту, як приватного закладу вищої освіти, здійснюється його засновниками та з інших джерел, не заборонених законодавством.

Доходи Інституту формуються за рахунок оплати фізичними та юридичними особами надання освітніх послуг та надходжень від інших видів діяльності, що здійснюється відповідно до законодавства України.

Інститут не отримує публічні кошти і на нього не поширюються вимоги Закону України «Про відкритість використання публічних коштів».

Отримані Інститутом кошти спрямовуються на провадження його діяльності в порядку та на умовах, визначених законодавством України та його статутом, у т.ч. на розвиток його матеріально-технічної, лабораторної й інших баз, бібліотечного фонду, забезпечення ліцензованими програмними продуктами, проходження практики здобувачами вищої освіти тощо.

Наші вакансії

Дякуємо Вам за інтерес до нашого Інституту.

На даний момент вакансії у ПЗВО “ХІМБН” відсутні, але ми радимо Вам ознайомитись з Порядком проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад та надіслати Ваше резюме на нашу офіційну електронну пошту.