ЯКІСТЬ ОСВІТИ

Якість освіти – інтегративна характеристика галузі освіти у розрізі регіону, закладу (організації), виду, форми у відповідності до сучасних вимог суспільства, держави, роботодавців, здобувачів тощо.

У Законі України ''Про освіту'' зазначено, що ''якість освіти — відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про надання освітніх послуг; якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг''.

Наприклад, стосовно закладу вищої освіти (ЗВО): Якість освіти є інтегративною характеристикою, що у підсумку засвідчує спроможність ЗВО досягати поточних завдань у підготовці фахівців певного профілю.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Академічна доброчесність /Academic Integrity

Термін integer з лат. означає “довершений, повний, цілісний”.

Integrity – “довершеність, повнота, цілісність” – означає такий психологічний стан людини, який характеризується її внутрішньою гармонією, стійкістю і послідовністю морального образу.

Академічна доброчесність – це відданість академічної спільноти, навіть перед лицем труднощів, шести фундаментальним цінностям: чесності, довірі, справедливості, повазі, відповідальності і мужності.

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

online-learning

Президент онлайн

online-course

Освітній портал

timetable

Розклад занять